Izopropylalkohol

Má vynikajúce čistiace a odmasťovacie účinky, odstraňuje vlhkosť a rozmrazuje ľad. Používa sa ako rozpúšťadlo pre oleje, alkaloidy, gumy, živice, odmrazovací prostriedok pre kvapalné palivá a dehydratačné činidlo. Nenarúša povrch materiálov, dokonale a rýchlo sa odparuje. Používa sa na odstránenie zvyškov po spájkovaní (tavidiel, spájkovacej pasty), ako prípravok na čistenie sieťotlačových šablón, na čistenie hodín, presných nástrojov a optických prístrojov, šošoviek fotoaparátov, sklenených plôch, kopírok, audio – video hlavy aj na čistenie obrazoviek televízorov, počítačových monitorov, obrazoviek na tabletoch a mobilných telefónoch. Izopropanol je vhodný aj na čistenie elektronických kontaktov. Možno ho použiť aj ako konzervant pre biologické preparáty, pričom jeho cena je prijateľnejšia ako cena etylalkoholu. Izopropanol s vodou tvorí azeotropickú zmes (tzn. naviaže k sebe vodu a následne sa rýchlo odparí spolu s vodou), preto rýchlo a účinne odstraňuje vlhkosť. Pri správnom použití doslova „zachraňuje“ utopené mobilné telefóny, centrálne zamykania a ovládače. Je tiež účinný pri odstraňovaní zvyškov lepidiel po nálepkách a etiketách. Možno ho použiť aj na odstraňovanie škvŕn z väčšiny látok a dreva, je ale predovšetkým všestranným čističom pre jemnú elektroniku a optiku. Nezanecháva po čistení žiadne zvyšky ani škvrny na lesklých materiáloch alebo skle. Využíva sa taktiež vo farmaceutickom priemysle a v lekárstve ako účinný dezinfekčný prostriedok.

Ako označujeme Izopropylalkohol:
IPA, iPrOH, izopropylalkohol, isopropylalkohol, izopropanol, propan-2-ol, 2-propanol, CH3CH(OH)CH3, C3H8O. Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie IUPAC udáva názov: propan-2-ol.

Čo je Izopropanol:
Bezfarebná, horľavá chemická zlúčenina so silným alkoholovým zápachom a rýchlym odparovaním, kryštály izopropanolu so vzduchom tvoria výbušnú zmes. Izopropanol je najjednoduchší príklad sekundárneho alkoholu. Je miešateľný s vodou, etanolom, éterom. Rozpúšťa etylcelulózu, oleje, alkaloidy, gumy, prírodné živice. Je schopný rozpúšťať polárne aj nepolárne zlúčeniny, z toho dôvodu je dobrý aj ako rozpúšťadlo (príklad: acetón sa vyrába tiež z izopropanolu).

Návody, tipy, odporúčania na použitie Izopropylalkoholu:
- Leštiaci prípravok – na sklá a lesklé povrchy (nezanecháva škvrny)
- Odstraňovač lepidiel, spájkovacích pást, farieb (grafitti, fixky), škvŕn
- Rozpúšťadlo pre riedenie lakov, PVC lepidiel, tlačiarenských farieb
- Čistič elektronických zariadení, tlačiarenských a optických prístrojov, PC komponentov, procesorov a dosiek s plošnými spojmi, čistič monitorov, televíznych obrazoviek a plochých panelov, šošoviek laserov na jednotkách optických diskov (DVD, CD), čistič tlačových aj termotlačových hláv, sieťotlačových šablón, hodinových strojčekov
- Odstraňovač vody a vlhkosti – elektrické zariadenia po povodniach, nehodách (domáce spotrebiče, el. rozvody v autách, mobilné telefóny)
- Dezinfekčný a antibakteriálny čistič
- V jedálňach, reštauráciách, predajniach potravín, kaderníctvach (pulty, bary, stoly, nástroje, riad)
- V domácnostiach (obuv, WC)
- Sterilizačný́ prípravok – ordinácie, kliniky, domy s opatrovateľskou službou (personál - ošetrenie rúk, nástroje, vybavenie)
- Rozmrazovač – zámkov, auto skiel
- Aditívum – do pohonných hmôt proti zamŕzaniu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s izopropanolom:
Pri práci s izopropanolom sa odporúča použiť rukavice, pretože pri kontakte s pokožkou spôsobuje jej odmastenie. Aj keď toto rozpúšťadlo nie je agresívne ani zdraviu mimoriadne škodlivé, je vhodné chrániť oči priamemu kontaktu s ním. Dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia ako pri práci s chemickými prípravkami. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrate. Pri použití výrobku v interiéroch zaistite dostatočné vetranie. Nefajčite v blízkosti manipulácie s izopropanolom. V prípade prehltnutia nevyvolávajte zvracanie, vypite väčšie množstvo vody a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Skladovanie izopropanolu:
Udržujte obal uzatvorený. Skladujte na dobre vetranom mieste oddelene od potravín. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia a mimo dosahu detí. Chráňte pred slnkom a prehriatím.
Nakladanie s odpadmi: Recyklujte iba úplne prázdne obaly. Nespotrebované zbytky a znečistený obal zlikvidujte ako nebezpečný́ odpad podľa miestnych predpisov.

Spôsoby aplikácie:
Poznáme viacero spôsobov aplikácie. Jedným z najbežnejších spôsobov je priame namočenie handričky, ktorá nepúšťa vlákna do izopropanolu. Aplikovaním na plochu a následným doleštením znečistenej plochy dosiahneme odstránenie mastnôt. Pri väčších plochách je možné použiť rozprašovač a následne handričkou, ktorá nepúšťa vlákna môžeme znečistenú plochu dočistiť do želaného stavu.

Priemyselná výroba Izopropanolu:
Izopropanol sa priemyselne vyrába z propylénu priamou hydratáciou s vodou. Výroba prebieha v kvapalnej alebo plynnej fáze za prítomnosti kyslých katalyzátorov. Následne sa vodný roztok separuje extrakčnou destiláciou. Izopropanol a voda tvoria pri teplote 80,4°C a obsahu izopropanolu 67,2 mol.% azeotropickú zmes. Azeotropická zmes je zmes dvoch alebo viacerých kvapalín v určitom pomere, pričom tieto kvapaliny nie je možné oddeliť jednoduchou destiláciou. Dôvodom pre existenciu azeotropickej zmesi je interakcia medzi molekulami (vodíková väzba).
Propylén je jednou z najdôležitejších priemyselných a veľkokapacitne vyrábaných organických látok.