COPYRIGHT

Autorské práva a ochranné známky

Všetok obsah webových stránok, vrátane textov, dokumentov, ochranných známok, log, fotodokumentácie a grafickej úpravy, je chránený zákonmi o autorských právach a ochranných známkach. Webové stránky môžu tiež obsahovať dokumenty, vyobrazenia, logá a ochranné známky tretích strán, na ktoré bol udelený súhlas na ich užívanie a publikovanie na webových stránkach ProChem.sk. Vyššie uvedené materiály tretích strán sú tiež chránené zákonmi o autorských právach a ochranných známkach. Ak sa nejedná o použitie pre osobnú potrebu, je zakázané kopírovať, upravovať, šíriť, publikovať či iným spôsobom používať obsah webových stránok bez výslovného súhlasu. Je zakázané predávať alebo šíriť kópie webových stránok, či ich častí, pre komerčné účely. Užívatelia webových stránok si môžu skopírovať (stiahnuť) len také materiály, ktoré sú k tomuto účelu výslovne určené vlastníkom webových stránok. Kopírovanie vyššie uvedených materiálov je povolené iba pre osobnú potrebu a nekomerčné použitie. Kopírovanie pre akýkoľvek iný účel je zakázané. Žiadna časť obsahu webových stránok nemôže byť chápaná ako výslovné či skryté poskytnutie súhlasu tretích strán na použitie textov, fotodokumentácie, ochranných známok, grafických a zvukových materiálov alebo akýchkoľvek iných prvkov, ktoré sú chránené vyššie uvedenou legislatívou.

 

Právne upozornenie:

Obsah webových stránok www.prochem.sk, ako aj ich jednotlivé prvky (najmä webdesign, fotografie, predajné texty a popisy výrobkov) sú právne chránené zákonmi SR. Akékoľvek použitie obsahu alebo prvku webových stránok www.prochem.sk, spočívajúce v kopírovaní, či napodobňovaní, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu je neoprávnené, porušujúce autorské práva podľa Zákona č. 121/ 2000 Z. z. (Autorský zákon) a je nekalosúťažným konaním podľa Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

Neoprávneným použitím obsahu alebo prvku webových stránok www.prochem.sk môže dôjsť tiež k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa § 250 Zákona č. 40/2009 Z. z. (Trestný zákon) – Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži, ako aj k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa § 283 Trestného zákona - Porušovanie autorského práva.

V súlade s § 53 a nasl. Obchodného zákonníka, osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav, vydal primerané zadosťučinenie, nahradil škodu a vydal bezdôvodné obohatenie. V prípade vyústenia sporu do súdneho konania, môže súd účastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, priznať v rozsudku právo uverejniť rozsudok na trovy účastníka, ktorý v spore neuspel.