Pravidlá kupónov a voucherov

 1. Zľavové kupóny

   

  1. Predávajúci môže Kupujúcemu vystaviť na nákup zľavový kupón v rôznej hodnote (ďalej len „Kupón“).
  2. Predávajúci Kupujúcemu takýto Kupón zašle e-mailom alebo v papierovej forme spolu s podmienkami jeho použitia, platnosti a hodnoty.
  3. Na vystavenie Kupónu nie je právny nárok.
  4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu zakúpeného na základe uplatneného Kupónu, má Kupujúci nárok len na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru uhradil okrem uplatneného Kupónu aj peňažnými prostriedkami, a ktorá presahuje hodnotu použitého Kupónu na zakúpenie tovaru. Predávajúci môže rozhodnúť o tom, či Kupón Kupujúcemu v prípadoch podľa predošlej vety vystaví na použitie v ďalšej objednávke.
  5. Každý Kupón a obsahuje najmä označenie ponuky, cenu, hodnotu Kupónu, dobu platnosti Kupónu, konkrétne podmienky použitia Kupónu.
  6. Kupón oprávňuje Kupujúceho na nákup tovaru u Predávajúceho podľa podmienok na ňom uvedených a týchto obchodných podmienok.
  7. Inštrukcie pre použitie Kupónu sú napísané priamo na Kupóne alebo v týchto obchodných podmienkach.
  8. Kupujúci je oprávnený Kupón použiť len počas lehoty platnosti Kupónu. Po uplynutí doby platnosti Kupónu, sa Kupón stáva neplatným a Kupujúci stráca nárok na využitie Kupónu bez nároku na vrátenie peňazí. Predávajúci po uplynutí doby platnosti Kupónu neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu Kupónu a ani kúpnu cenu Kupónu.
  9. Kupón nie je možné vymeniť za peniaze, je uplatniteľný výhradne u Predávajúceho, na ktorého produkty bol Kupón vydaný.
  10. Z Kupónu sa nevydáva.
  11. Kupón je neprenosný a nekombinovateľný s iným kupónom.
  12. Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie, zneužitie, či zničenie Kupónu.
  13. Každý Kupón možno použiť len raz.
  14. V prípade, že Kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota Kupónu, nemá nárok na doplatenie hodnoty Kupónu alebo na nový Kupón na zostatok hodnoty pôvodného uplatneného Kupónu.
  15. V prípade, že Predávajúci zo svojej viny, na základe predloženého platného Kupónu, neposkytne Kupujúcemu tovar, Kupujúci má právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a má právo požadovať vystavenie nového Kupónu na nákup tovaru s rovnakou hodnotou a s rovnakou dobou platnosti ako mal uplatnený Kupón a tiež na vrátenie sumy uhradenej peňažnými prostriedkami Kupujúcim nad hodnotu uplatneného Kupónu. V prípade, ak doba platnosti Kupónu už uplynula, Predávajúci ho nanovo vystaví tak, aby ho Kupujúci mohol využiť počas rovnako dlhého časového úseku, ako to bolo pri predchádzajúcom Kupóne.
  16. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy vystaví Predávajúci Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od preukázateľného doručenia odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu nový Kupón s rovnakou hodnotou a s rovnakou dobou platnosti ako mal uplatnený Kupón. Pokiaľ Kupujúci na kúpu tovaru použil okrem Kupónu aj peňažné prostriedky, tieto rovnako do 14 dní od preukázateľného doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy zašle Predávajúci rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak.
  17. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu zakúpeného na základe uplatneného Kupónu, má Kupujúci nárok len na vystavenie Kupónu v rovnakej hodnote a s rovnakou dobou platnosti ako uplatnený Kupón na zakúpený tovar. V prípadoch podľa predošlej vety, keď Kupujúci okrem uplatnenia Kupónu uhradil kúpnu cenu tovaru nad hodnotu uplatneného Kupónu peňažnými prostriedkami, má nárok aj na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru uhradil peňažnými prostriedkami, a ktorá presahuje hodnotu použitého Kupónu na zakúpenie tovaru.
  18. Kupón uplatnený alebo použitý v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, alebo v rozpore so zákonom sa stáva neplatný.
 2. Voucher (darčekový kupón)
  1. Voucher (darčekový kupón) je určený na úhradu tovaru v internetovom obchode Predávajúceho a je považovaný za ekvivalent peňažného prostriedku.
  2. Voucher je zasielaný iba v elektronickej podobe na zadanú e-mailovú adresu. Voucher je možné uplatniť uvedením kódu do poľa Kupón/zľavový kód na stránke www.prochem.sk v sekcii POKLADŇA do na to vytvoreného formulárového okna. Voucher je možné uplatniť iba v celej jeho hodnote a to iba jeden krát. Uplatnenie voucheru uvedením jeho kódu pri online objednávke na www.prochem.sk, stráca tento voucher platnosť. V prípade, že Kupujúci pri objednávke nevyužije celú hodnotu voucheru, zostávajúca nevyužitá hodnota voucheru prepadá.
  3. Voucher nie je možné, po uplynutí doby pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, na základe ktorej bol voucher Kupujúcim zakúpený, vrátiť a požadovať miesto neho peniaze. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy na nákup tovaru v internetovom obchode, kde za cenu tovaru bolo zaplatené voucherom, vráti Predávajúci Kupujúcemu pôvodný voucher, alebo Predávajúci Kupujúcemu vydá nový voucher v hodnote vráteného tovaru.
  4. Predávajúci nie je zodpovedný za stratu, odcudzenie alebo zneužitie voucheru.